GDPR | RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANDRA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pryzmaty 6/8, 02-226 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000128727, NIP 522-00-00-499, REGON 008203398.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez ANDRA Sp. z o.o. można kontaktować się z wyznaczonym przez naszą firmę inspektorem danych osobowych pod adresem .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz ewentualnej oceny jakości realizacji umowy przez ANDRA Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a równocześnie jest niezbędne do realizacji zobowiązań umownych przez ANDRA Sp. z o.o.

Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań umownych przez ANDRA Sp. z o.o.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń.

Posiada Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych - w zakresie określonym przez art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych – w zakresie określonym przez art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych - w zakresie określonym przez art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych - w zakresie określonym przez art. 18 RODO,
  5. przenoszenia swoich danych - w zakresie określonym przez art. 20 RODO,
  6. sprzeciwu oraz niepodlegania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w zakresie określonym przez art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań inspektorowi ochrony danych ANDRA Sp. z o.o. na adres email wskazany w punkcie 1.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.