Privacy overview

In order to make it easier for you to use our site, we use cookies that are placed on your computer, cell phone or tablet. These cookies help us understand your needs and thus improve the functionality of our site. They are also used to deliver personalized content and advertising. Some of the files are necessary for the proper operation of the site and its functionality. If you do not consent to the storing of cookies, you can easily manage your permissions, e.g. in your own web browser or by selecting Manage Cookies. See our Privacy Policy for details.

GDPR | RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANDRA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pryzmaty 6/8, 02-226 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000128727, NIP 522-00-00-499, REGON 008203398.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez ANDRA Sp. z o.o. można kontaktować się z wyznaczonym przez naszą firmę inspektorem danych osobowych pod adresem .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz ewentualnej oceny jakości realizacji umowy przez ANDRA Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a równocześnie jest niezbędne do realizacji zobowiązań umownych przez ANDRA Sp. z o.o.

Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań umownych przez ANDRA Sp. z o.o.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń.

Posiada Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych - w zakresie określonym przez art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych – w zakresie określonym przez art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych - w zakresie określonym przez art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych - w zakresie określonym przez art. 18 RODO,
  5. przenoszenia swoich danych - w zakresie określonym przez art. 20 RODO,
  6. sprzeciwu oraz niepodlegania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w zakresie określonym przez art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań inspektorowi ochrony danych ANDRA Sp. z o.o. na adres email wskazany w punkcie 1.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.